Powód Bogdan D. w pozwie przeciwko Powiatowi L. w L. domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 90.529,60 zł wraz z należnymi odsetkami tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem odwołanie go z funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w L., w wyniku którego utracił: dodatek funkcyjny za okres od maja 2007 r. do sierpnia 2010 r. w kwocie 45.544 zł; dodatek motywacyjny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego za okres od maja 2007 r. do sierpnia 2010 r. w kwocie 28.975 zł; dodatek za wysługę lat w kwocie 2.698,40 zł; wynagrodzenie w kwocie 13.492 zł stanowiące różnicę między wynagrodzeniem nauczyciela dyplomowanego a nauczyciela mianowanego.
Wyrokiem z dnia 8 października 2010 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy oddalił powództwo. Sąd Okręgowy uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że pozwana dopuściła się wobec powoda czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. Zarząd Powiatu w L., podejmując w dniu 6 kwietnia 2007 r. uchwałę o odwołaniu powoda ze stanowiska dyrektora szkoły, mając na uwadze pozytywnie zaopiniowany przez kuratora wniosek o jego odwołanie, działał w przekonaniu, że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość odwołania dyrektora ze stanowiska została przewidziana przepisami prawa oświatowego z ograniczeniami ustanowionymi w art. 37 i 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Uprawnienie to przysługuje organowi, który powierzył stanowisko nauczycielowi. Nie można czynić pozwanej, która skorzystała z przysługującego jej uprawnienia przewidzianego w ustawie o systemie oświaty, zarzutu winy. Wprawdzie prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w L. z dnia 27 lutego 2008 r. [...] zasądzono od będącego pracodawcą powoda Liceum Ogólnokształcącego w L. na rzecz powoda kwotę 9.739,80 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem odwołanie go z funkcji dyrektora szkoły. Nie oznacza to jednak, że odwołanie powoda ze stanowiska w zastosowanym przez pozwaną trybie było zawinione przez stronę pozwaną i nie przesądza o jej odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 415 k.c. Ponadto w ocenie Sądu Okręgowego - przy uwzględnieniu złej atmosfery panującej w szkole i nierozwiązanego konfliktu dyrektora z częścią grona pedagogicznego - nie można przyjmować założenia, że powód funkcję dyrektora pełniłby do 31 sierpnia 2010 r. i że nie zostałby odwołany przez organ prowadzący szkołę w innym trybie, przewidzianym w prawie oświatowym.
Sąd Okręgowy w swej ocenie nie pominął także wyroku sądu karnego - wyroku z 20 listopada 2009 r., którym Sąd Rejonowy w L. [...] z oskarżenia prywatnego Bogdana D. przeciwko Małgorzacie D.-M. (Staroście Powiatowemu w L.) uznał ją za winną tego, że dnia 5 kwietnia 2007 r. w L. w piśmie do Kuratora Oświaty w W. podała nieprawdziwe zarzuty dotyczące Bogdana D., a mianowicie: że jako dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w L., wyrażając zamiar niedostosowania się do decyzji II instancji dał wyraz nierzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem dyrektora szkoły i wyraz nieznajomości oraz braku poszanowania obowiązującego prawa, jako pracodawca dopuścił się złego traktowania pracowników, co w opinii prawnej stanowi znamiona mobbingu, dopuścił się rażących zaniedbań finansowych i nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o gospodarce nieruchomościami przez to, że zaniechał zawiadomienia organu prowadzącego o remoncie obiektu z wykorzystaniem go do innych celów i nie uzyskał zgody organu na przeprowadzenie tego remontu, czym naraziła Bogdana D. na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji dyrektora szkoły, czym wypełniła znamiona występku z art. 212 § 1 k.k. i na podstawie art. 66 § 1 i § 2 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowania karne wobec oskarżonej warunkowo umorzył na okres próby jednego roku; orzekł wobec niej świadczenie pieniężne na rzecz Fundacji [...] w W. w kwocie 1.000 zł; zobowiązał także do pisemnego przeproszenia Bogdana D. za pomówienie w piśmie z dnia 5 kwietnia 2007 r. skierowanym do Kuratorium Oświaty w W. przez wysłanie listu z przeprosinami na jego adres domowy w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku. W ocenie Sądu Okręgowego brak było podstaw do zastosowania w rozpoznawanej sprawie przepisów prawa cywilnego, ponieważ przepisy prawa pracy (art. 45, art. 47 i art. 58 k.p.) w sposób kompleksowy regulują roszczenia majątkowe przysługujące pracownikowi w sytuacji nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy prawa wypowiedzenia umowy o pracę. Wskazany przez powoda wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05, nie mógł mieć zastosowania do sytuacji powoda, gdyż dotyczył roszczeń pracownika związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Natomiast powód został odwołany z funkcji dyrektora, ale zachował nauczycielski stosunek pracy.
Wyrok Sądu Okręgowego powód zaskarżył apelacją. lodz adwokat


 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskanie od szkoły będącej pracodawcą odszkodowania na podstawie przepisów prawa pracy z tytułu niezgodnego z prawem odwołania z funkcji dyrektora szkoły nie wyłącza możliwości dochodzenia od jednostki samorządu terytorialnego odszkodowania na podstawie przepisów prawa cywilnego za szkodę wyrządzoną przez wydanie decyzji niezgodnej z prawem (art. 417 § 1 i art. 4171 § 2 k.c.). 

 

 

Prawo pracy

wyroki z prawa pracy

 

 

 

 

 

O dopuszczalności przewidzianego w art. 38 ustawy o spółdzielniach i ich związkach powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni pracy decyduje treść uchwały. Jeżeli nie dotyczy ona przedmiotu określonego w art. 1337 § 1 ustawy, a narusza prawa podmiotowe członka wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę, ochrony tych praw można dochodzić z mocy art. 1335 tej ustawy tylko przed organami powołanymi do rozpatrywania sporów pracowniczych w myśl art. 242 i nast. k.p. .

sprawy rodzinne adwokat lodz