All Rights for the MABE

 

Biografia

 

2010 - 2012     AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
                        Wydział Wokalno - Aktorski, Wokalistyka

                        (studia II stopnia, dyplom z wyróżnieniem,      

                        uzyskany tytuł - magister sztuki)

 

2007 - 2010     AM G. i K. Bacewiczów w Łodzi
                        Wydział Wokalno - Aktorski, Wokalistyka

                        (studia I stopnia, uzyskany tytuł - licencjat)


2002 - 2007     UMCS w Lublinie , Wydział Sztuki ,

                        Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

                        (uzyskany tytuł - magister sztuki)
 

 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

• 2013 - nagranie płyty " War Reqiem " B. Brittena , dyr . Paul McCreesh wydanej przez Signum Classics (Gabrieli Consort & Players- Londyn UK) ( 02 - 07.01.2013 )
• 2013 - koncert “The Four Colors of Lodz” na otwarciu Double Tree by Hilton w Łodzi, muzyka filmowa Zbigniewa Preisnera, nagranie dla Telewizji Polskiej, dyr .
Zbigniew Preisner

• 2013 - praca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

• 2012- 2011 praca w Operze Łódzkiej
• 2012 - rola Aniny - "La Traviata " G. Verdiego ( Opera w Łodzi, dyr. Ruben Silva )
• 2011 - finalistka II Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda, Józefiny RESZKÓW ( Filharmonia Częstochowska)
• 2011 - rola Toniny w " Prima la musica e poi le parole "A. Salieri

(Muzeum Miasta Łodzi, Opera w Bydgoszczy, dyr. Marcin Sompoliński)
• 2011 - udział w koncercie w ramach 7. Festiwalu Muzyki Polskiej (Aktywny uczestnik Międzynarodowego Kursu Wokalnego

- prof. Helena Łazarska, Filharmonia Krakowska)
2010- udział w koncercie na Festiwalu Muzyki Kameralnej " Lodz Schumann 2010 "(partia sopranowa w cyklu pieśni " Spanisches Liederspiel " - Filharmonia Łódzka )
• 2010 - nagranie płyty " Reqiem " H. Berlioz , dyr . Paul McCreesh,

 wydanej przez Signum Classics ( UK) ( 03.10.2010 )
• 2009 - Rola Pierwszej Damy w " Czarodziejskim flecie " WA Mozarta

 ( WYTWÓRNIA w Łodzi , dyr. D. Mikulski )

• 2005 - III nagroda w VI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej " Soli Deo " (Biłgoraj)

• 2004 - koncert w duecie z Mieczysławem Szcześniakiem (Lubycza Królewska)


Uczestnictwo w kursach wokalnych :


Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzyki W. A. Mozarta - Olga Pasiecznik

Kurs Języków Obcych w Śpiewie - Esther de Bros

Włoski recytatyw secco w operach Mozarta - Stefano Patarino

Mistrzowski Kurs Teresy Żylis-Gary

Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Wokalny- Helena Łazarska

Warsztaty Jazzowe - Danuta Błażejczyk

 

 

czyk


 

Biography


2010 - 2012    Academy of Music G. and K. Bacewicz in the city of Lodz

                       Department of Vocal - Acting , Vocal Performance

                       (second degree -  graduated with the highest grade,

                       obtained title- Master of Arts )


2007 - 2010    Academy of Music G. and K. Bacewicz in the city of Lodz, 

                       Department of Vocal - Acting , Vocal Performance

                       (3-year  undergraduate; obtained title - Bachelor)

 

2002 - 2007    UMCS in the city of Lublin, Faculty of Arts 

                       Art Education  in the field of musical arts,

                       obtained title - Master of Arts,

 MOST IMPORTANT ART EXPERIENCE

 

• 2013 - recording the album " War Reqiem " B. Britten ,

cond . Paul   McCreesh  issued by Signum Classics (Gabrieli Consort & Players UK) (02- 07.01.2013)

• 2013 - participation in concert “The Four Colors of Lodz” at the opening of the Double Tree by Hilton in Lodz, film music by Zbigniew Preisner, recorded for Polish National Television, cond. Zbigniew Preisner

• 2013 - work  in  Podlasie Opera and Philharmonic in Bialystok (OiFP)

• 2012 - 2011 - work in Opera Lodz
• 2012 - the role of Anina - "La Traviata " by G. Verdi (  Opera in Lodz ,PL cond . Ruben Silva )

• 2011 - finalist of the II Vocal Competition name Jana, Edwarda,  Józefiny RESZKÓW ( Czestochowa Philharmonic, PL)

• 2011-  leading role of Tonina in "Prima la musica e poi le parole"

A. Salieri( Museum of the City of Lodz, Opera in the city of Bydgoszcz, PL; cond. Marcin Sompoliński )

• 2011 - participation in concert at the 7th Festival of Polish Music 

( an active participant in the International Masterclass prof. Helena Łazarska - Krakow Philharmonic, PL )

• 2010- participation in concert at the Chamber Music Festival " Lodz Schumann • 2010 " (song cycle " Spanisches Liederspiel "- Lodz Philharmonic, PL )

• 2010 - recording the album " Reqiem " Berlioz , cond. Paul McCreesh
issued by Signum Classics ( UK) (3.10.2010r)

• 2009 - role of  The First  Lady  in " The Magic Flute " by WA Mozart
 (  WYTWÓRNIA  in the city of Lodz, PL )

• 2005 - III award in the 6th Edition of the National Festival of Song Religious " SOLI DEO " (Bilgoraj, PL

• 2004 - concert in a duet with Mieczysław Szcześniak( Lubycza Krolewska, PL)

 

Participation in the vocal courses :


Interpretations of Music Masterclass Mozart - Olga Pasichnyk
A Foreign Language in singing - Esther de Bros.
The Italian recitative secco in the operas of Mozart - Stefano Patarino
The Masterclass- Teresa Żylis - Gara
The Masterclass on Reinemann
International Masterclass on Vocal - Helena Łazarska
The Jazz Workshop - Danuta Błażej