Knjige iz oblasti psihologije

Alexander Lowen: GOVOR TELA

 

Knjiga o tajnama tela, telesnih energija, o strukturi i dinamici psihe kodirane u telu. Knjiga za psihologe, za medicinsko osoblje, za sve iscelitelje i terapeute, za svakoga ko želi razumeti ljudski rod i služiti mu.

 

 

Aleksandar Loven: Bioenergetika

 

Ovo je novi prevod, profesionalan i veoma precizan, uz dodatno obradu ili prelom teksta, tako da je knjiga veoma laka za čitanje ponovno pregledanje i usvajanje znanja. Na temeljima psihoanalize slavni Vilhelm Rajh je zasnovao svoj pristup ka holizmu, ka jedinstvu tela i psihe, a njegov najistaknutiji učenik i sledbenik – A. Loven – je celi svoj život usavršavao jedan od Rajhovih puteva i doveo ga do krajnje jednostavnosti pravog savršenstva. Knjiga je uvodna ili „naslovna“ za cijeli sistem koji nosi – bioenergetiku – i  može poslužiti kao temelj za čitanje drugih Lovenovih knjiga, od kojih smo do sada u ADVAITA objavili četiri, i nastavićemo dalje.

 

Jezik: ekavica

Obim: 17,5 x 24 cm, 248 str.

Izda­ja tela

 

Nakon „Govora tela“, ovo je druga Lovenova knjiga u ADVAITA izdanju, koja je isto tako visoko stručna ali mnogo lakša za čitanje – u stvari, vrlo je laka za čitanje i može je razumjeti skoro svako...

Knji­ga o pove­za­no­sti psi­he i tela, o izvor­nim uzro­ci­ma pore­me­ća­ja i njiho­vom ukla­nja­nju...

Knji­ga za psi­ho­lo­ge, za medi­cin­sko oso­blje, za sve isce­li­te­lje i tera­pe­u­te, i pre svega – za roditelje i one koji to žele biti, ali i za sva­ko­ga ko želi razume­ti ljud­ski rod i slu­ži­ti mu...

Izvod iz knjige možete pročitati ovde
Izvod iz knjige možete pročitati ovde

Put do vibrantnog zdravlja

 

Knjiga donosi celokupan sistem bioenergetskih vežbi koje su autori razvijali i dorađivali decenijama. Možemo je smatrati „praktikumom“ za knjigu „Bioenergetika“ i sve druge Lovenove knjige. Moglo bi se reći da se sistem Lovenovih vežbi jedna vrsta prilagodbe Zapadnom čoveku drevnih metoda Istoka, kao što su joga, či gong i tai či čuan. Uz bioenergetsko razumevanje psihe i tela i njihovog jedinstva i ti nam sistemi postaju jasniji i lakši za praktikovanje. Pored opisa vežbi knjiga donosi i specifičan i sažet pogled na celi sistem – bioenergetiku.

 

Jezik: ekavica

 Obim: 14,8 x 21 cm, 154 str
Izvod iz knjige možete pročitati ovde

Zadovoljstvo - kreativni pristup životu

 

U ovoj knjizi autor daje veliki doprinos razumevanju zdravlja i svekolikog ljudskog života, kroz „izmirenje“ uma i tela. Zadovoljstvo se posmatra kao „iskustvo tela“ i pokazuje da „ne postoji čisto mentalno zadovoljstvo“. „Kapacitet za zadovoljstvo je istovremeno i kapacitet za kreativno samoizražavanje.“ Danas su se mnogi odrasli zaglavili u borbu za moć i lažno zadovoljstvo koje moć donosi, udaljavajući se tako od sopstvene prirode i nanoseći štetu i sebi i okruženju. I to je izvor bolesti i mnogih drugih nevolja. Prirodno zadovoljstvo kroz jedinstvo tela i duha predstavlja put spasa i tome je, pored ove knjige posvećeno celokupno delo Aleksandra Lovena.

Knjiga je pisana jedinstvenim stilom velikog majstora – istovremeno i visoko stručno i krajnje jednostavno. Zato može biti od velike koristi širokom krugu čitalaca, od psihologa i lekara i svih drugih iscelitelja, pa preko studenata do najšireg kruga čitalaca

Aleksandar Loven - Narcizam

 

Narcizam je knjiga o ludilu našeg doba. Savremeni čovjek je uhvaćen u kandže moći koje kao da su sveprisutne i izbijaju iz skoro svakog aspekta života: iz medija, iz modernih sredstava za komunikaciju, iz politike, pa čak i iz religije, iz nauke, iz medicine… Sveden praktično na ništavilo čovjeku se čini da mu je jedini spas sopstvena moć, što bi moglo i biti da mu nije podmetnuto kukavičko jaje lažne i tuđe moći. I niko ljude ne upućuje na istinsku vlastitu moć, moć bića i sopstvenog duha, koja je univerzalna i božanska („Traži i biće ti dato, kucaj i otvoriće ti se“ – Isus u Novom zavjetu). Umjesto toga suvremeni zapadni čovjek je izgubio vjeru u sopstvenu božansku moć i potpuno zanemaruje svoj unutarnji svijet i mijenja ga za umišljenu sliku ili za san o moći, i tako postaje istinski rob poludjele klike moćnika koji upravljaju Planetom. Ili kako to kaže sam autor, Aleksandar Loven: „Teš­ko je od­u­pre­ti se za­vo­dlji­vo­sti mo­ći, po­seb­no oni­ma ko­je su kao de­cu po­vre­đi­va­li i iz­da­li oni ko­je su vo­le­li. Ras­pro­da­ti car­stvo ne­be­sko za moć je po­god­ba s đa­vo­lom. A to je po­god­ba ko­ju su na­pra­vi­li nar­ci­si.“


 

Izvod iz knjige pročitajte ovde

Aleksandar Loven – Strah od života

 

Delo A. Lovena je svojevrsni kristalno jasni spomenik dvadesetom veku. Ova je knjiga integracija toga spomenika u celokupnu istoriju ljudske civilizacije i stoga joj pripada posebno mesto.

Sa praktične strane, knjiga je orijentisana na problematiku unutar porodične dinamike i roditeljstva sa posebnim akcentom na razvoj infantilne seksualnosti u dece i poremećaje u toj oblasti. Sa te tačke gledišta moguće je razumeti mnoge savremene pojave kao što su: povećan broj neženja i neudatih, razvoda brakova, LGB osoba i mnoge druge društvene pojave. Na toj osnovi je moguće graditi vizije i strategije poboljšanja zdravlja na individualnoj i društvenoj razini.

Izvod iz knjige možete pročitati ovde

Aleksandar Loven – Depresija i telo: Prirodna osnova vere i stvarnost

 

Ovo je knjiga o drugoj strani ludila našeg doba opisanog u knjizi „Narcizam“. U sebe zaljubljeni narcis leti visoko ali i neizostavno pada nisko – u jamu depresije. U knjizi „Strah od života“ Loven je napravio duboku kulturološko-istorijsku analizu razvoja i stranputica ljudske civilizacije, a ovde je to sve osvetlio iz nekih specifičnih uglova, posebno iz ugla roditeljstva i majčinstva. No, fascinantan je Lovenov način osvetljavanja problema vere koji seže do same srži života, do prirode, biologije i duhovnosti. Kao i uvek, Loven nije samo teoretičar nego nudi i praktična rešenja kroz bioenergetiku i psihoanalizu. U okviru Izdavačkog dodataka za naše izdanje pomenut je još jedan, mnogo moćniji, od mogućih načina razrešenja problema depresije. 

Izvod iz knjige možete pročitati ovde